Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.piekarnia-grygier.pl

z dnia 1.02.2022 r.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.piekarnia-grygier.pl


[Definicje]

§ 1

Pojęcia użyte w Regulaminie, jeśli nie postanowiono inaczej, oznaczają:

 1. Sprzedawca – PIEKARNIA GRYGIER sp. z o.o., ul. Cieszyńska 400, 43-382 Bielsko-Biała, będącym jednocześnie adresem do korespondencji: ul. Cieszyńska 400, 43-382 Bielsko-Biała; NIP 5472229209, REGON 520946364, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000945383, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, adres e-mail: kontakt@piekarnia-grygier.pl będący jednocześnie sprzedawcą oraz usługodawcą;

 2. Sklep internetowy – sklep internetowy PIEKARNIA GRYGIER działający pod adresem: www.piekarnia-grygier.pl;

 3. Klient – konsument lub przedsiębiorca korzystający z usług;

 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę ze Sprzedawcą (dokonująca zakupów w Sklepie internetowym), w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; za Konsumenta uważa się również osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 5. Przedsiębiorca – osoba zawierająca umowę ze Sprzedawcą (dokonująca zakupów w Sklepie internetowym) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej;

 6. Strona WWW www.piekarnia-grygier.pl;

 7. Towar – przedmiot oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę;

 8. Zamówienie – zamówienie, którego przedmiotem jest Towar będący w ofercie Sprzedawcy;

 9. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie WWW, poprzez który dokonywane są zamówienia Towarów;

 10. Konto – funkcjonalność ułatwiająca korzystanie ze Sklepu internetowego;

 11. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

 12. Regulamin – niniejszy Regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) i określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu;

 13. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę przy wykorzystaniu korespondencji elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści zawierających informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie internetowym;

 14. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

 15. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

[Stosowanie postanowień Regulaminu]

§ 2

Regulamin znajduje zastosowanie w umowach zawieranych z Klientami za pośrednictwem Sklepu internetowego.

[Informacje podstawowe]

§ 3

 1. Właścicielem Sklepu internetowego oraz podmiotem, z którym zawierana jest umowa sprzedaży jest PIEKARNIA GRYGIER sp. z o.o., ul. Cieszyńska 400, 43-382 Bielsko-Biała, będącym jednocześnie adresem do korespondencji: ul. Cieszyńska 400, 43-382 Bielsko-Biała; NIP 5472229209, REGON 520946364, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000945383, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, adres e-mail: kontakt@piekarnia-grygier.pl

 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie WWW. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca, ma prawo wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 3. Klientami Sklepu internetowego mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy, którzy zaakceptowali Regulamin i przestrzegają jego postanowień.

 4. Sprzedaż Towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy odbywa się za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 5. Każdy Klient składający zamówienie jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. W trakcie składania zamówienia Klient potwierdza fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz wyraża jego akceptację w obowiązującym brzmieniu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu zamówienia, a także składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów prawidłowego wykonania umowy oraz realizacji Zamówienia.

 6. W sprawach związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego, w przypadku problemów z logowaniem oraz w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej, a także wszelkie nieprawidłowości związane z działaniem Sklepu internetowego, Klient może zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: kontakt@piekarnia-grygier.pl

 7. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. urządzenie umożliwiające dostęp do przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub nowszej lub Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej lub Opera w wersji 12.0 lub nowszej lub Google Chrome w wersji 23.0 lub nowszej lub Safari w wersji 5.0 lub nowszej lub Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 lub nowszej;

 2. minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli;

 3. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascripts.


[Towar i cena]

§ 4

 1. Sprzedawca zamieszcza na Stronie WWW informacje o istotnych właściwościach Towaru oraz o jego cenie. Prezentowane na Stronie WWW informacje odnośnie Towaru oraz jego ceny dotyczą wyłącznie Sklepu internetowego.

 2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie internetowym są cenami brutto, wyrażonymi w polskich złotych (PLN). Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT.

 3. Ceny Towarów są widoczne tylko dla Klienta zalogowanego na swoje Konto.

 4. Do ceny Towaru należy doliczyć koszt przesyłki albo dostawy. Aktualny cennik znajduje się na stronach Sklepu internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia umowy sprzedaży.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany asortymentu znajdującego się w ofercie, w tym do wycofania i wprowadzenia nowego Towaru, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych lub dokonywania ich zmian. Cena Towaru w Sklepie internetowym może ulegać zmianom. Dla Klienta wiążąca jest cena z chwili dokonania Zamówienia.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawa autorskie do wszystkich fotografii zamieszczonych na stronie WWW i zabrania ich wykorzystywania w jakimkolwiek celu, bez zgody autora.

 7. Towar Sklepu internetowego został wprowadzony do obrotu zgodnie z prawem, a jego sprzedaż odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 8. Wszelkie Towary dostarczane Klientowi na podstawie Zamówienia, Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć bez wad prawnych oraz fizycznych.

[Rejestracja w Sklepie]

§ 5

 1. Aby złożyć zamówienie w Sklepie internetowym, konieczne jest założenie Konta przez Klienta.

 2. Rejestracja w Sklepie internetowym dokonywana jest online za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Podczas zakładania Konta niezbędne jest podanie danych, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło indywidualnie ustawione przez Klienta.

 3. Po wypełnieniu formularza Klient otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą konto jest aktywne.

 4. Założenie oraz prowadzenie Konta jest bezpłatne. Klient może zrezygnować z posiadania Konta w Sklepie internetowym w każdym czasie i zażądać jego usunięcia.

 5. W celu rezygnacji z Konta należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail. Usunięcie Konta następuje niezwłocznie i jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o prowadzenie Konta Klienta.

 6. Za pośrednictwem Konta możliwe jest: składanie oraz modyfikowanie zamówień, przeglądanie historii zamówień, bądź korzystanie z innych możliwości dedykowanych zarejestrowanym Klientom.

[Zamówienie Towaru]

§ 6

 1. Zamówienie jest składane za pośrednictwem strony WWW Sklepu internetowego, poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie WWW Sklepu internetowego. Złożenie zamówienia jest możliwe tylko po założeniu Konta w Sklepie internetowym.

 2. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

 3. W przypadku zawierania umowy na odległość (za pośrednictwem Sklepu internetowego), informacje o Towarach w Sklepie internetowym m.in. ich opisy, ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.

 4. Na procedurę złożenia zamówienia składa się w szczególności:

 1. wybór zamówionego Towaru;

 2. podanie danych Klienta niezbędnych do realizacji umowy;

 3. oznaczenie adresu dostawy;

 4. wybór sposobu potwierdzenia transakcji (paragon, faktura);

 5. wybór formy płatności;

 6. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;

 7. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 8. kliknięcie w przycisk w Sklepie internetowym „Potwierdź zakup” lub o równoznacznej treści.

 1. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie Formularza zamówienia i podanie niezbędnych danych w celu prawidłowego wykonania zamówienia (przykładowo: imię, nazwisko, adres, adres e-mail).

 2. Korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się w chwili dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie przez Klienta łącznie dwóch czynności: wypełnienie Formularza zamówienia i kliknięcie w przycisk w Sklepie internetowym „Potwierdź zakup” lub równoważny. Przy czym, do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się poleceniami wyświetlanymi na stronie WWW).

 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji, które jest przetwarzane. Potwierdzenie zamówienia i jego przyjęcie następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na adres podany podczas składania zamówienia. Wiadomość ta zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.

 4. Jeżeli Klient jest Konsumentem, najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania umową zawartą na odległość, Sprzedawca udzieli Konsumentowi informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy. Spełnienie tego obowiązku tego obowiązku następuje poprzez zapoznanie Konsumenta z treścią Regulaminu przed złożeniem Zamówienia.


[Dostawa Towaru]

§ 7

 1. Dostawa Towarów odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Dostawa jest odpłatna. Koszty dostawy określone są zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu.

 3. Sprzedawca udostępnia następujące możliwości dostawy:

 1. przesyłka kurierska za pośrednictwem DPD od poniedziałku do piątku;

 2. płatna dostawa oferowana przez Sprzedawcę, od poniedziałku do soboty, tylko na terenie Gminy Jasienica;

 3. odbiór osobisty możliwy w dwóch punktach sprzedaży Sprzedawcy:

 1. Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 400 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 5.30 do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 5.30 do 14.00 (w niedziele oraz święta punkt nieczynny);

 2. Skoczów, ul. Bielska 30 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 5.30 do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 5.30 do 13.00 (niedziele i święta punkt nieczynny).

 1. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego można składać przez 24 godziny na dobę, przy czym osobisty odbiór Towaru możliwy jest po 24 godzinach bądź po 48 godzinach od momentu złożenia Zamówienia. Czas realizacji Zamówienia jest każdorazowo oznaczony dla poszczególnych Towarów. Odbiór osobisty możliwy jest wyłącznie w godzinach otwarcia punktów sprzedaży Sprzedawcy.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta kilku Towarów, wśród których znajdzie się przynajmniej jeden Towar z czasem oczekiwania 48 godzinnym, czas realizacji całości Zamówienia zostanie automatycznie przesunięty na 48 godzin.

 3. Klient, za pośrednictwem Sklepu internetowego, ma możliwość wyboru terminu odbioru dostawy przez Sprzedawcę oraz wysyłki kurierskiej Towaru. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, jak również nie może być wyznaczony na niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy. Wysyłki kurierskie realizowane są od poniedziałku do piątku.

 4. Zamówienia z odbiorem osobistym w punkcie sprzedaży Sprzedawcy lub z dostawą oferowaną przez Sprzedawcę z możliwością odbioru następnego dnia można składać najpóźniej do godziny 16.00 poprzedniego dnia.

 5. Dostawa Towaru przez Sprzedawcę na terenie Gminy Jasienica realizowana jest w tym samym dniu, który został wyznaczony przez Klienta na dzień dostawy.

 6. Dostawa w formie przesyłki kurierskiej realizowana jest zgodnie z regulaminem poszczególnych firm kurierskich, dostępnych na stronach: https://www.dpd.com/pl/pl/regulaminy-dpd-pickup/

[Dostawa w formie przesyłki kurierskiej]

§ 8

 1. Towary są dostarczane wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, pod adres dostawy wskazany przez Klienta. W przypadku dostawy Towaru poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, koszt oraz sposób doręczenia każdorazowo wymaga uzgodnienia ze Sprzedawcą.

 2. W chwili składania zamówienia na stronie WWW Klient wybiera sposób dostawy.

 3. Zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem:

 1. firmy kurierskiej DPD

 1. Zamówienia realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD doręczane są wyłącznie w dni robocze, w godzinach pracy punktów sprzedaży.

 2. Szczegółowe warunki dostawy Zamówienia realizowanego za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD ą dostępne w regulaminie świadczenia usług, zamieszczonym na stronie: https://www.dpd.com/pl/pl/regulaminy-dpd-pickup/

 3. Firma kurierska DPD nie oferuje usługi wniesienia przesyłek, jak również nie ma obowiązku wykonywania kontaktu telefonicznego poprzedzającego próbę doręczenia.

 4. Podczas odbioru przesyłki, w obecności kuriera, należy zwrócić szczególną uwagę na jej stan oraz zawartość.

[Płatność]

§ 9

 1. Sprzedawca oferuje Klientowi następujące formy płatności:

 1. płatność przelewem na rachunek bankowy Sklepu;

 2. przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (płatności elektroniczne oraz płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu https://www.imoje.pl; szybkie przelewy, blik, płatność kartą oraz Twisto – odroczone płatności; obsługę płatności prowadzi ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459).

 1. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w procesie składania Zamówienia.

[Zgodność Towaru z umową i reklamacje]

§ 10

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, polegające na niezgodności Towaru z umową, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikały z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej.

 2. W przypadku zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi i zgodności Towaru z umową, zakupiony Towar należy odesłać na Adres do doręczeń wraz z opisem reklamacji. W razie możliwości, proszę dołączyć dowód zakupu. Dowód zakupu ułatwi rozpoznanie reklamacji, ale nie jest wymogiem koniecznym do jej rozpatrzenia.

 3. Po otrzymaniu reklamacji oraz reklamowanego Towaru, Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i prześle Klientowi odpowiedź na wskazany przez niego adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej. Brak ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni uważa się za uwzględnienie reklamacji. Dla zachowania terminu konieczne jest poinformowanie Klienta w tym terminie o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji, zostanie ona zrealizowana w terminie 14 dni od podjęcia decyzji o jej zasadności.

 4. Gwarancja jest udzielona tylko w przypadku, gdy wraz z wydaniem Towaru został wydany dokument gwarancji i tylko na warunkach określonych w tym dokumencie.

[Odstąpienie od umowy]

§ 11

 1. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie umowy zawartej na odległość w następujących sytuacjach:

  1. gdy przedmiotem Zamówienia były nagrania dźwiękowe lub wizualne oraz zapisane na nośnikach programy komputerowe po ich otwarciu przez Konsumenta;

  2. gdy przedmiotem Zamówienia były towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do spożycia (takie jak: pieczywo, warzywa, owoce, wędliny);

  3. gdy przedmiotem Zamówienia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu do Konsumenta;

  4. dostarczanej prasy.

 2. Poza przypadkami wskazanymi w § 11 ust. 1 Regulaminu, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie zamówień na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru.

 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego przykładowy wzór jest dostępny na dole strony, przed upływem terminu określonego w ust. 1 powyżej, na adres: PIEKARNIA GRYGIER, ul. Cieszyńska 400, 43-382 Bielsko-Biała.

 4. Szczegółowe zasady odstąpienia od umowy zawarte są w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 5. Konsument zobowiązany jest ponieść we własnym zakresie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.

 6. Sklep informuje Konsumenta, iż nie jest stroną kodeksu dobrych praktyk.

[Ochrona danych osobowych]

§ 12

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sprzedawca.

 2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych w sprawie przetwarzania danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@piekarnia-grygier.pl

 3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

  1. związanych z zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

  2. związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych, takich jak: ubezpieczeniowe, księgowo-podatkowe, archiwizacyjne (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

  3. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f) RODO);

  4. w celu marketingu usług własnych, o ile zgoda została wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a lub f) RODO).

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych uniemożliwi złożenie Zamówienia.

 5. Dane będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów oraz obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa – do momentu wypełnienia przez Administratora niezbędnego obowiązku prawnego ciążącego na nim. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania lub z chwilą jej wycofania dalej archiwizowane przez okres niezbędny w celu ewentualnego dochodzenia praw i roszczeń.

 6. Administrator jest uprawniony do przekazywania Pana/Pani danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ZUS, US, organom kontrolnym, nadzorczym lub audytowym w celu prawidłowego i należytego wykonania zadania Administratora i w związku z zawartą umową, tj. podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej przez niego działalności: dostawcom usług pocztowych, kurierskich, dostawcom usług prawnych i doradczych, dostawcom usług w zakresie IT, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje finansowe).

 7. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. Przekazywanie danych odbywa się przy zachowaniu odpowiedniego poziomu ochrony danych, tj. na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych u podmiotu przetwarzającego dane osobowe lub stosowaniu standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską.

 8. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO oraz pozostałych przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

 9. Ponadto informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 10. Pana/Pani dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu i w ten sposób nie będą wywoływały skutków prawnych.

 11. Sprzedawca oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania podejmie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych. Sprzedawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 ze zm.) – oraz rozporządzenia UE RODO.

[Polityka prywatności]

§ 13

 1. Sprzedawca informuje, iż podczas korzystania ze Sklepu internetowego w komputerze Klienta zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej jako pliki cookies) lub stosowane są inne technologie (Google analytics). Instalacja plików cookies jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego w szczególności zaś funkcjonalności wymagających autoryzacji.

 2. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację Klienta, nie są również za ich pomocą przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

 3. Klient ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

 4. Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdują się w Polityce prywatności dostępnej w zakładce Strony WWW www.piekarnia-grygier.pl

[Newsletter]

§ 14

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia (odnośnik „Newsletter”).

 2. Przy wyrażeniu powyższej zgody, Klient będzie otrzymywał na podany przez siebie adres e-mail Newsletter Sklepu internetowego zawierający informacje handlowe a wysyłany przez Sprzedawcę.

 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce Strony WWW www.piekarnia-grygier.pl (odnośnik „Newsletter”).

[Postanowienia końcowe]

§ 15

 1. Wszelkie prawa do Strony WWW, a także materiałów (zdjęć, tekstów, grafik i innych plików) umieszczonych na Stronie WWW, są zastrzeżone. Bez zgody uprawnionego z praw autorskich oraz autora Sklepu internetowego, żadna część tej publikacji nie może być powielana, kopiowana, reprodukowana, rozpowszechniana ani przechowywana w systemach wyszukiwania lub umieszczana na innej witrynie internetowej. Nie może być też przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek, na płytach CD, czy w inny dostępny technologicznie sposób.

 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Sprzedawca informuje także Konsumenta, iż istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia przez niego roszczeń, w tym arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego, których zasady prowadzenia i zasady dostępu do procedur są określone przez właściwe środki arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego oraz w zgodzie z odrębnymi przepisami.

 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 5. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku ustalenia istnienia postanowienia naruszającego te uprawnienia, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

 6. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego wymaga dysponowania systemem teleinformatycznym spełniającym poniżej wskazane wymagania:

  1. aktywne konto e-mail;

  2. urządzenie mające dostęp do sieci Internet wraz z prawidłowo skonfigurowaną przeglądarką;

  3. aktualna wersja przeglądarki internetowej

 7. Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu, pod warunkami wskazanymi niżej. Zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia na stronie głównej Sklepu internetowego informacji o zmianie Regulaminu oraz powiadomieniu Klientów, posiadających Konta o jego zmianie za pośrednictwem korespondencji e-mail. Korzystanie przez Konsumenta z Konta po zmianie Regulaminu wymaga akceptacji Regulaminu w zmienionej treści. Zmiana Regulaminu nie dotyczy jednak Zamówień złożonych w Sklepie internetowym przed jej wejściem w życie.

 8. Aktualny Regulamin jest publikowany na Stronie WWW oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza (link) zamieszczonego na stronie WWW www.piekarnia-grygier.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2022 r. i obowiązuje dla Zamówień złożonych po tej dacie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu internetowego PIEKARNIA GRYGIER

Informacje dla Konsumenta dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

 

Pouczenie dla Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy

 

Klienci będący konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie umowy zawartej na odległość w następujących sytuacjach:

  1. gdy przedmiotem zamówienia były nagrania dźwiękowe lub wizualne oraz zapisane na nośnikach programy komputerowe po ich otwarciu przez Konsumenta;

  2. gdy przedmiotem zamówienia były towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do spożycia (takie jak: pieczywo, warzywa, owoce, wędliny);

  3. gdy przedmiotem zamówienia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu do Konsumenta;

  4. dostarczanej prasy.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę –PIEKARNIA GRYGIER sp. z o.o., ul. Cieszyńska 400, 43-382 Bielsko-Biała, e -mail: kontakt@piekarnia-grygier.pl o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który zamieszczony został w Załącznik numer 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Proszę odesłać lub przekazać nam otrzymany Towar na Adres do korespondencji: ul. Cieszyńska 400, 43-382 Bielsko-Biała, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany jeśli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść dodatkowe koszty zwrotu Towaru.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w inny sposób niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.

Załącznik nr 2 Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

PIEKARNIA GRYGIER sp. z o.o.

ul. Cieszyńska 400

43-382 Bielsko-Biała

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem są: ……………………..

Numer zamówienia: ……………………..

Data zawarcia umowy: ……………………..

Imię i nazwisko: ……………………..

Adres: ……………………..

Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr ……………………..

Data ……………………..

……………………..

Podpis